BEH V LODIČKÁCH

Pravidlá prihlásenia

(Súhlas dotknutej osoby)

1. Dotknutá osoba/registrovaná účastníčka prehlasuje, že je dostatočne pripravená na štart na podujatí - preteky EVA HIGH HEELS RUN 2016/Beh v lodičkách v Bratislave. Zdravotný stav a kondičná pripravenosť jej umožňujú absolvovať vybranú disciplínu, v ktorej štartuje na vlastnú zodpovednosť. Nie je si vedomá žiadnych závažných zdravotných ťažkostí, ktoré by jej  zabraňovali absolvovať plnú fyzickú záťaž spojenú s účasťou na vybranej disciplíne v rámci podujatia. Súčasne udeľuje organizátorom a prevádzkovateľovi neodvolateľný a bezplatný súhlas na použitie foto a video dokumentácie zhotovenej počas podujatia pre akékoľvek účely ďalšej prezentácie podujatia.


2. Dotknutá osoba/registrovaná účastníčka vyjadruje dobrovoľný súhlas organizátorom a prevádzkovateľovi s propozíciami/pravidlami podujatia v rámci registrácie na podujatie a tiež so zasielaním informačných e-mailov týkajúcich sa tohto podujatia a zároveň vyjadruje dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov vyžiadaných pri registrácii prevádzkovateľom (ďalej aj ako „osobné údaje“). Získané osobné údaje môžu byť využité na účely potrieb podujatia a na účely priameho marketingu, a to na dva roky od udelenia súhlasu. Účastníčka tiež dáva súhlas organizátorom a prevádzkovateľovi v súlade s § 62 ods. (2) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách na účely priameho marketingu.


3. Dotknutá osoba/registrovaná účastníčka súhlasí, aby jej osobné údaje (zoznam) boli sprístupnené tretím stranám, Srdce pre talenty občianske združenie, spoločnostiam MAFER, s.r.o., Bratislavský maratón, o.z. a partnerom prevádzkovateľa (spoločnosti, ktoré sú partnermi prevádzkovateľa na podujatiach) za účelom poskytnutia výhod pri využití ich služieb alebo kúpe ich tovaru, pre informačné a dokumentačné účely. Poskytnuté osobné údaje budú v plnom rozsahu ako boli vyplnené v prihláške alebo získané počas konania podujatia.


4. Dotknutá osoba/registrovaná účastníčka má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

- potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zák. č. 122/2013 Z. z. zákona o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“),

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

- likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

- likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

- blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím lehoty jeho platnosti, ak organizátori podujatia a/alebo správca spracúvajú osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.


5. Dotknutá osoba/registrovaná účastníčka na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať proti:

- spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

- využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

- poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.


6. Dotknutá osoba/registrovaná účastníčka môže pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.


7. Organizátormi podujatia sú spoločnosť MAFER, s.r.o., so sídlom Miletičova 598/80 Bratislava 82108, IČO 35711060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 14051/B a občianske združenie SRDCE PRE TALENTY, so sídlom Bajzova 4, Bratislava 82108, IČO 42258707, zapísané v Evidencii občianskych združení MV SR pod značkou VVS/1-900/90-38810 („organizátori“). Prevádzkovateľom je spoločnosť BE COOL, s.r.o., so sídlom Nevädzova 6, Bratislava 82101, IČO 35751452, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 17768/B („prevádzkovateľ“).


8. Dotknutá osoba v zmysle paragrafu 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov dáva svoj súhlas prevádzkovateľovi na spracúvanie svojich osobných údajov na vymedzený účel. Pre účely tohto súhlasu sa pod pojmom „Podujatie“ rozumie podujatie: Beh v lodičkách. Zoznam osobných údajov : meno, priezvisko, titul, ulica, PSČ, štát, národnosť, dátum narodenia, pohlavie, emailový kontakt, telefonický kontakt, zľavový kupón (voucher), poznámka, identifikácia objednaných produktov, dátum a čas prezentácie bežca, dátum platby a stav platby, výsledný čas bežca, dokumentácia (fotografie, video, hlasový záznam), vygenerované EAN číslo. Vymedzený účel: prihlasovanie a registrácia účasti na podujatiach, spracovanie štartovacej listiny podujatia, spracovanie výsledkovej listiny podujatia, spracovanie merania dosiahnutého času na podujatiach, vyhodnotenia dosiahnutého času ako športového výkonu na podujatiach, zverejnenie dosiahnutého času ako športového výkonu na podujatiach na stránke www.bratislavamarathon.com, www.behvlodickach.sk, www.facebook.com, zaslanie výsledkov dosiahnutého času ako športového výkonu na podujatiach dotknutej osobe na poskytnuté kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo), vytvorenie, spracovanie a šírenie obrazových, printových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov z účasti na podujatí aj jeho sprievodných akcií (promo, propagácia, charita) vo verejných telekomunikačných kanáloch (TV, rozhlas, facebook, YOU TUBE, printové médiá, internetové médiá), spracovanie osobných údajov za účelom zabezpečenia informovanosti o činnosti prevádzkovateľa pred, počas a po podujatí, spracovanie osobných údajov za účelom účasti na propagačnej súťaži organizovanej spoločnosťou BE COOL, s.r.o., spracovanie osobných údajov za účelom spracovania dokumentačných materiálov spoločnosti BE COOL s.r.o., pre informačné a dokumentačné účely partnerov podujatí.


9. Dotknutá osoba súhlasí, aby osobné údaje (zoznam) boli sprístupnené tretím stranám, Srdce pre talenty občianske združenie, spoločnostiam MAFER, s.r.o., Bratislavský maratón, o.z. a partnerom prevádzkovateľa (spoločnosti, ktoré sú partnermi prevádzkovateľa na podujatiach) za účelom poskytnutia výhod pri využití ich služieb alebo kúpe ich tovaru, pre informačné a dokumentačné účely. Poskytnuté osobné udaje budú v plnom rozsahu ako boli vyplnené v prihláške alebo získané počas konania podujatia.


10. Dotknutá osoba súhlasí, aby osobné údaje (zoznam) boli poskytnuté sprostredkovateľom, VOS TPK, s. r. o. (pre účely: spracovanie štartovacej listiny podujatia, spracovanie výsledkovej listiny podujatia, spracovanie merania dosiahnutého času na podujatiach, vyhodnotenia dosiahnutého času ako športového výkonu na podujatiach, zverejnenie dosiahnutého času ako športového výkonu na podujatiach na stránke www.sportsofttiming.sk, www.vos-tpk.sk, zaslanie výsledkov dosiahnutého času ako športového výkonu na podujatiach dotknutej osobe na poskytnuté kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo)) , END, spol. s r.o. (pre účely: spracovanie štartovacej listiny Podujatia, spracovanie výsledkovej listiny podujatia, spracovanie merania dosiahnutého času na podujatiach, vyhodnotenia dosiahnutého času ako športového výkonu na podujatiach, zverejnenie dosiahnutého času ako športového výkonu na podujatiach na stránke www.sportsofttiming.sk, www.vos-tpk.sk, zaslanie výsledkov dosiahnutého času ako športového výkonu na podujatiach dotknutej osobe na poskytnuté kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo)), creona, s.r.o. (pre účely: prihlasovanie a registrácia účasti na podujatiach, spracovanie štartovacej listiny podujatia, spracovanie výsledkovej listiny Podujatia, spracovanie merania dosiahnutého času na podujatiach, vyhodnotenia dosiahnutého času ako športového výkonu na podujatiach, zverejnenie dosiahnutého času ako športového výkonu na podujatiach na stránke www.bratislavamarathon.com, www.facebook.com, zaslanie výsledkov dosiahnutého času ako športového výkonu na podujatiach dotknutej osobe na poskytnuté kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo), vytvorenie, spracovanie a šírenie obrazových, printových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov z účasti na podujatí aj jeho sprievodných akcií (promo, propagácia, charita) vo verejných telekomunikačných kanáloch (TV, rozhlas, facebook, YOU TUBE, printové médiá, internetové médiá), spracovanie osobných údajov za účelom zabezpečenia informovanosti o činnosti Prevádzkovateľa pred, počas a po Podujatí, spracovanie osobných údajov za účelom účasti na propagačnej súťaži organizovanej spoločnosťou BE COOL, s.r.o., spracovanie osobných údajov za účelom spracovania dokumentačných materiálov spoločnosti BE COOL s.r.o., pre informačné a dokumentačné účely partnerov Podujatí). Doba platnosti súhlasu: Počas doby trvania registrácie v spoločnosti BE COOL, s.r.o.


11. Dotknutá osoba potvrdzuje, že je uzrozumená o svojich právach podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov s tým, že bez udelenia jej súhlasu nemôže prevádzkovateľ/organizátor podujatí prihlášku na podujatie riadne zaregistrovať, následkom čoho sa ako účastník podujatia nemôže zúčastniť.

 

Generálni reklamní partneri


Exkluzívny partner

Hlavní reklamní partneri

Partneri

Mediálni partneri


Dodávatelia
mafer.sk
srdcepretalenty.sk